Doktor inżynier, absolwent Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 1975 r. Uzyskał tytuł doktora nauk zarządzania na podstawie rozprawy doktorskiej Badanie poziomu technicznego przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania i Informatyki AE Wrocław. Autor 12 prac naukowo-badawczych, 1 monografii i 24 publikacji naukowych. Był adiunktem w Zakładzie Nauk Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i członkiem Rady Naukowej w PAN – napisał wtedy 11 publikacji naukowych. W latach 1991-93 pełnił funkcję koordynatora konsultantów poselskich Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu: wziął udział w pracach legislacyjnych nad 12 ustawami, opracował 104 ekspertyz dla komisji sejmowych i posłów, napisał 12 publikacji naukowych W latach 1995-2005 objął stanowisko naczelnika energetyki miejskiej w zakresie zaopatrzenie miasta stołecznego Warszawy w ciepło, energię i paliwa gazowe. Był wtedy autorem lub współautorem: Koncepcji zarządzania miejskim sektorem energetycznym, Koncepcji przeciwdziałania skutkom awarii energetycznych w Warszawie, Założeń do planu i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Warszawy, Planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną na obszarze Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, Polityki energetycznej m.st. Warszawy do 2020 r., Strategii rozwoju Warszawy, Planu zagospodarowania przestrzennego m. st.Warszawy. Był inicjatorem Forum Operatorów, Producentów i Odbiorców Energii w Warszawie i członkiem Zespołu Koordynacyjnego do spraw Energetyki przy Prezydencie m. st. Warszawy 2002-2007. W latach 2006-2014 piastował funkcję dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki (zainicjował Zespół do spraw energetyki jądrowej przy MG w 2006 r.) i Radcy Ministra w Departamencie Energii Jądrowej. Został członkiem międzynarodowych grup roboczych ds. energetyki jądrowej, Rady Naukowej Instytutu Energetyki w Warszawie-Morach, Rady Nadzorczej PSE-Operator S.A., Krajowym Koordynatorem Integrated Nuclear Infrastructure Review do spraw Bezpieczeństwa Fizycznego Obiektów Jądrowych oraz wiceprzewodniczącym Zespołu do spraw opracowania Krajowego Planu Gospodarki Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym 2009-2014. Redagował materiały dla: potrzeb uczestnictwa premiera J. Kaczyńskiego w Davos, dla zespołów przygotowawczych Polityki energetycznej Polski do roku 2030, Członkowstwa Polski w Nuclear Energy Association NEA/OECD w 2010 r. Uczestniczył w pracach zespołów do opracowania: Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, 28 propozycji lokalizacji elektrowni jądrowych, MAEA-IAEA: COUNTRY NUCLEAR POWER, NEA/OECD: URANIUM REDBOOK QUESTIONNAIRE i in. Autor większych ekspertyz z zakresu energetyki jądrowej: Porównawczej analizy kosztów wytwarzania energii elektrycznej, Systemu wdrażania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, Technologii reaktorowych III i IV generacji, Uruchomienia produkcji radiofarmaceutyku molibden 99 w IEA POLATOM, Projektu Krajowego Planu Postępowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym i opinii o nim. Nadzorował merytorycznie dodatki do „Rzeczypospolitej” „Środowisko-Energetyka Jądrowa”. Współorganizuje coroczną zakopiańską konferencję naukową na temat materiałoznawstwa dla potrzeb elektrowni konwencjonalnych i jądrowych pod egidą Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.