Stowarzyszenie Instytut Zmian zostało zawiązane w 2010 roku przez ludzi związanych z profesorem Remigiuszem Kaszubskim ze Związku Banków Polskich. Stowarzyszenie w obecnej formie skupia absolwenci i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, byłych i obecnych członków Koła Naukowego Prawa Bankowego działającego na WPiA UW, a także osoby pochodzące ze środowiska naukowego, adwokatury oraz bankowości.

Wszystkich członków Stowarzyszenia łączy wspólny cel nadrzędny – prorozwojowe zmiany dla Polski, zarówno w sferze społecznej, przedsiębiorczej, jak i politycznej. Zależy nam, aby Polska była państwem bogatym, silnym gospodarczo, bezpiecznym zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie, posiadającym wykształcone i przedsiębiorcze społeczeństwo obywatelskie, sprawną i profesjonalną administrację publiczną oraz perspektywy na przyszłość. Chcemy, aby Polacy czuli się w swoim kraju dobrze oraz chcieli w nim pozostać, pracować, zakładać rodziny i działać dla Jego dobra. Pragniemy, aby Polska była państwem, z którego wszyscy będziemy dumni.

Świadomi tego, że osiągnięcie takiego stanu wymaga pracy, poświęcenia ze strony wszystkich obywateli oraz czasu, jesteśmy zarazem przekonani, iż Nasza przyszłość leży wyłącznie w Naszych rękach. Jeżeli sami o nią nie zadbamy, nikt za nas tego nie zrobi. Dlatego zdecydowaliśmy się założyć i rozwijać Stowarzyszenie Instytut Zmian, poprzez które zamierzmy dążyć do rozwoju Naszego kraju. Nadrzędnymi celami Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu szeroko rozumianego prawa, ekonomii oraz zasad funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki, upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w dziedzinie przedsiębiorczości, szerzenie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i promowanie różnorodnych form aktywności społecznej, promowanie zasad przejrzystości i praworządności życia publicznego, promowanie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Powyższe cele wcielamy w życie poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym organizowania szkoleń, targów, konferencji i seminariów, publikowanie artykułów, recenzji, broszur i folderów, organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych, a także współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi, przygotowywanie ekspertyz oraz analiz działania instytucji i osób publicznych, a także rozwijanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności, służącymi nawiązywaniu współpracy na rzecz rozwoju demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki i oświaty oraz wymianę informacji.

Wierzymy, że poprzez zorganizowane działania Polacy są w stanie wspólnymi siłami wynieść Polskę na lidera i równego partnera na światowej scenie gospodarczo-politycznej, zaczynając od fundamentalnych zmian wewnątrz Naszego kraju. Rolą Instytutu Zmian jest aktywne zaangażowanie w transformacjach oraz wspieranie inicjatyw o zbieżnych celach, jak również inicjowanie i inspirowanie do efektywnych zmian.

About us.